Ventura Estate Sale. Asking $750 now $500 tomorrow.